Carol BrightonThe Great Mountain:
Kailash Memories #2


36" x 27"
2011
©2013 Carol Brighton