Carol BrightonNotes from a
Mountain Journal #3


Monotype

6" x 7"
2002
©2013 Carol Brighton