Carol BrightonNotes from a Mountain Journal
Series 2, Kailash #1


Monotype

18" x 24"
2006
©2013 Carol Brighton